Yayınlar

Editörlükler

bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Editör(ler) : Osman HORATA
Yayın Yeri : Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı (01.02.2003-16.08.2006)

bilig, Türk Dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak ve Türk Dünyasıyla ilgili uluslararası düzeydeki bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır. bilig'de, sosyal bilimler alanında, Türk Dünyasının tarihî ve güncel problemlerini akademik bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir ve yılda dört kez yayımlanır. 


Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu

Editör(ler) : Osman HORATA
Yayın Yeri : Yeni Avrasya Yay., Ankara 2005
Sonuç Bildirgesi için tıklayınız.

Türk Edebiyatı Tarihi, 4 cilt

Editör(ler) : Talât S. Halman (Genel Editör), Osman Horata (Genel Editör Yardımcısı), Yakup Çelik, Mehmet Kalpaklı, Ramazan Korkmaz, M. Öcal Oğuz, c.I (691 s.), c.II (680 s.), c.III (461 s.), c.IV (803 s.)
Yayın Yeri : Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2006; 2. bs. KTB Yay. Ankara 2007); (Genel Editör) 3. bs., KTB Yay., Ankara 2019.
Sunuş için tıklayınız.

Mevlana

Editör(ler) : Osman Horata – Adnan Karaismailoğlu
Yayın Yeri : Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2007, 400 s.

Mevlana Kitabı, Mevlana’nın doğumunun 800. Yılı vesilesiyle, onun “Okyanus gibi sınırsız ve sonsuz bir deniz” olarak nitelediği gönül deryasından alınan damlaları okuyucuyla buluşturmak amacıyla hazırlandı. Kitabın ilk bölümünde, bu okyanusta yolculuğa çıkacaklara kılavuzluk edecek yazılara yer verildi. Makalelerde, teknik hususlar dışında imla bakımından yazarların tercihlerine bağlı kalındı.

Mevlana, hayatını insanların gönlünde güller açtırmaya adadığını söyler. “Gönül, gizli bir bağdır, ağaçları gizli.  Yüz türlü görünür, ancak bir türlüdür.” diyen Mevlana’nın gönül bahçesinde yetiştirdiği “birlik” ve “sevgi” gülleri, aradan asırlar geçse de hâlâ canlılığını korumakta ve onun engin deryasından saçılan damlalar, susayan gönülleri kandırmaya devam etmektedir.


Mevlana (İngilizce)

Editör(ler) : Osman Horata, Adnan Karaismailoğlu
Yayın Yeri : Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2007, 416 s.

The Book of Mevlana has been prepared on the occasion of the 800th anniversary of Mevlana’s birth; it is intended to offer readers drops taken from Mevlana’s sea of the heart, which he describes as “as a boundless and infinite sea that is like an ocean.” In the first part of the book, we have included articles that will guide those who want to make a journey through this ocean. In these articles, except for some technical issues, the preferences of the authors in matters of style have been observed.

Mevlana states that the dedicated his life to cultivating roses in the hearts of people. “The heart is a hidden garden, its trees are hidden. They appear with a hundred forms, but they have only one true form.” The roses of “unity” and “love” that are tended by Mevlana are still fresh, despite the many centruies that have past since he lived. And the drops scattered from his boundless sea continue to quench those who have a thirst.


Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü – Atatürk Dönemi (1920-1938)

Editör(ler) : Osman HORATA
Yayın Yeri : AKM Yay., Ankara 2010, 3 cilt, 1440 s.

Bu eser, insanlık tarihinin en dehşet verici sahnelerine maruz kalan bir milletin, bütün ümitlerinin solduğu bir dönemde, ümitlerini yeniden yeşertme gayretlerinin heyecanına, coşkusuna ve sancılarına, Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan araştırmalar ışığında Cumhuriyet neslince "ayna tutmak" amacıyla kaleme alınmıştır.

Kültür tarihçiliği, tarihçi için önem arz etmeyen birçok veriye ulaşmayı ve tarih dışında sosyolojiden antropolojiye, dilbiliminden edebiyata kadar, farklı disiplinleri kucaklamayı gerektiren bir alandır. 19. asrın başlarından itibaren medeniyet tarihi içinde kendine yer bulabilen kültür tarihçiliği, 1970'lerden itibaren kültürel incelemelerle birlikte büyük bir rağbet görmeye başlar ve bu tarihten sonra kültürü yüksek kültür seviyesinde ele alan klasik yaklaşım yerini kültürü bir bütün olarak ele alan yeni kültür tarihçiliğine bırakır. Bu yönelişe paralel olarak, 80'li yıllardan sonra, nüfus kültüründen kadın kültürüne, liyakat kültüründen nezaket kültürüne kadar her alanda tarihler yazılmaya başlanır. Ülkemizde de, bu yönelişe koşut olarak kültürel incelemelerde bir artış görülür. Cumhuriyet dönemiyle ilgili, farklı disiplinler etrafında son derece önemli çalışmalar yayımlanmakla birlikte; kültürel hayatı belirli dönemler çerçevesinde bütüncü bir yaklaşımla ele alan yayınlar ise, konuyu ana çizgileriyle ele alan çalışmalarla sınırlıdır.

Farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek hazırladığı bu çalışmanın amacı ise, Cumhuriyet Dönemi kültür hayatını, kültürel yapıdaki gelişmeler esas alınarak belirlenen evreler içinde, insan ve temsil edici öğeler etrafında, tarihsel bağlamı içinde, "bütüncü" bir yaklaşımla ele almaktadır.


XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı

Editör(ler) : Prof. Dr. Muhsin Macit – Prof. Dr. Osman HORATA
Yayın Yeri : Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2012

Elinizdeki kitapta XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatının sosyal ve kültürel zeminini, belli başlı temsilcilerini bulacaksınız. Türk edebiyatının ölümsüz şairlerinden Nedîm ve Şeyh Galip'i daha yakından tanıyacaksınız. Enderunlu Fazıl, Sürurî, Koca Ragıp Paşa, Esrar Dede, Kâmî ve Fıtnat'ın şiirlerini; Kânî ve Vebbî'nin mensur matinlerini okuyacaksınız. Elinizdeki kitapta XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatının sosyal ve kültürel zeminini, belli başlı temsilcilerini bulacaksınız. Türk edebiyatının ölümsüz şairlerinden Nedîm ve Şeyh Galip'i daha yakından tanıyacaksınız. Enderunlu Fazıl, Sürurî, Koca Ragıp Paşa, Esrar Dede, Kâmî ve Fıtnat'ın şiirlerini; Kânî ve Vebbî'nin mensur matinlerini okuyacaksınız.


XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı

Editör(ler) : Prof. Dr. Muhsin Macit – Prof. Dr. Osman HORATA
Yayın Yeri : Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 2012.

Bu kitap, XIX. yüzyıl Türk edebiyatının büyük manzarası içinde “eski”yi temsil eden şair yazarları kapsamaktadır. Başta Vasıf olmak üzere Enderunlu şairler, Encümen-i Şuara’ya katılan isimler, giderek sayısı artan kadın şairlerden Leyla Hanım, Şeref Hanım ve Adile Sultan; mesnevi geleneğinin son temsilcilerinden İzzet Molla ve Yenişehirli Avnî eserleriyle birlikte bu kitapta yer aldılar. Şiire oranla daha çabuk değişen nesrin, eski ile yeni arasında biçimlenen dilini ustaca Ahmet Cevdet Paşa başta olmak üzere diğer temsilcilerini ve eserlerini bu kitapta bulacaksınız. 


Kitaplar

Nedîm-i Kadîm Dîvançesi, (İnceleme-Tenkitli Basım)

Yazar(lar) : Osman HORATA
Yayın Yeri : Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 1987, 216 s.

Nedîm-i Kadîm, çok az yazmakla birlikte, devrinin "üstat" şairleri arasında yer almış; fakat 18. asrın büyük şairi Nedîm’in gelmesiyle unutulmaya terk edilerek, değeri tam olarak anlaşılmamış olan bir 17.yüzyıl divan şairidir. Bu kitap, onun hayatı, sanatı, eseri üzerindeki bir incelemeyi ve Dîvançesinin günümüz Türkçesindeki karşılıklarıyla tenkidli basımını ihtiva etmektedir. Meşhûr "hem-mahlas"ından  ayırmak için "Kadîm" unvânıyla anılan Mehmed Nedîm, İstanbul’da doğmuş ve ömrünü çeşitli medreselerde müderrislik yapmakla geçirmiştir. Nedîm-i Kadîm’in kasidelerinde yer yer güzel söyleşilere rastlanmakla birlikte, onun şâirliğinin odak noktasını gazelleri teşkil eder. Şiirlerinde, Nedîm’i müjdeleyen sade zarif aynı zamanda güçlü bir söyleyiş hâkimdir. Dîvançesinde, bu yüzyılın diğer şâirlerinde olduğu gibi, geniş bir duygu ve hayâl dünyasıyla yüklü beyitlere rastlanmakla birlikte, onun sanatının en önemli özelliği, duygu ve hayâl derinliğinden ziyade, bunları sâde ve külfetsiz bir dille ifade etmektir. Kısacası Nedîm-i Kadîm, Bâki, Şeyhülislâm Yahya ile gelişerek 18. asrın Nedîm’ini yetiştiren bir çizgi üzerinde yer almış; "velûd" olmayan şahsiyetiyle devrinin büyük şâirleri arasına çıkamamakla birlikte, güzel gazelleriyle zamanında iyi bir şöhrete kavuşmuş ve şöhreti daha sonraki asırlara da taşmış güçlü bir şâirdir.


Yunus Emre, Risâletü’n-Nushıyye

Yazar(lar) : Umay GÜNAY, Osman HORATA
Yayın Yeri : TDV Yay., Ankara 1994, Türk Halk Klâsikleri Serisi: 2, 198 s.; 2.bs. Akçağ Yay., Ankara 2005; 3.bs. Akçağ Yay., 2009; 4. bs. Akçağ Yay., 2019,

Yunus Emre, Risâletü'n-Nushıyye adlı mesnevisinde, Anadolu'da yeni bir medeniyetin temellerini atmaya çalışan Türk insanını dıştan içe döndürerek onun kendi iç dünyasındaki seferini hikâye eder. Modern psikolojinin, insanın kendisine dönmesi ve Tanrı ile birleşen bir iç-ben keşfetmesi şeklinde ifade etmeye çalıştığı fikirler, onun eserinde asırlar önce halkın anlayacağı bir dille anlatılır. Yunus, ihtirası değil kanaatkâr olmayı, kin ve öfkeyi değil, sevgi ve sabrı, cimrilik ve hasetliği değil, yardımlaşmayı ve cömertliği, başkalarına karşı üstünlüğü değil, eşitlik ve hoşgörüyü savunur. Anadolu'da yükselen yeni medeniyetin temelleri, Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Velî gibi manevi mimarların dile getirdiği bu sevgi ve barı ahlâkı üzerine yükselmiştir.


Esrar Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Divanı

Yazar(lar) : Osman HORATA
Yayın Yeri : Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 1998, Sanat/Edebiyat Dizisi:169/34, XI+666s.

Bu eser, Mevlevîhanelerin manevî havasından feyz alan üç yüze yakın Divan şairinden biri olan Esrar Dede'nin biyografisi ve şiir dünyasıyla ilgili geniş bir incelemeyle Divanı'nın tenkitli metnini içermektedir. Arapça ve Farsçanın yanında Rum, İtalyan ve Lâtin dillerine de vâkıf olan, şairlik yeteneği, Mevlevîliğe girdikten sonra gün yüzüne çıkan Esrar, intisabından ölümüne kadar geçen üç yıl gibi kısacık bir süreye birçok eser sığdırmayı başarmış bir şairdir. Hayata daha çok Mevlevîhane penceresinden bakan, gönül ehli, kalender meşrepli, hassas ruhlu bu Mevlevî dervişi, lirik ve külfetsiz bir dille söylediği şiirleriyle devrinin beğenilen şairlerinden biri olmuştur. Bu eser, birçok yönden dikkate değer bir şair olan Esrar Dede'nin, Mevlevîlik ve edebiyat tarihimiz içindeki yerini belirlemeyi amaçlamaktadır.


Eski Türk Edebiyatı El Kitabı

Yazar(lar) : Mustafa İSEN, Muhsin MACİT, Osman HORATA, Filiz KILIÇ, İ. Hakkı AKSOYAK
Yayın Yeri : Grafiker Yay., Ankara 2009, 412 s.; 5.bas.,

El kitapları, bir konuyu bütün yönleriyle ortaya koymak düşüncesiyle kaleme alınan, akademik bir kaygı taşımakla birlikte kültürel hayatın diğer kesimlerinin de beklentilerine karşılık vermeyi amaçlayan eserlerdir. Grafiker Yayıncılık tarafından tasarlanan dizinin ilki olan Eski Türk Edebiyatı El Kitabı da, Türk Edebiyatının en uzun kesitini oluşturan bir dönemini, ana çizgileriyle bütün boyutlarını kuşatacak şekilde vermeyi amaçlayan bir başvuru kitabıdır. Bir ekip çalışmasının ürünü olan eserde, son araştırmalardaki bilgiler aksettirilmeye ve konular mümkün olduğunca yeni bir bakış açısıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Eserin sonunda verilen, Eski Türk Edebiyatının farklı cephelerini yoklayan yazılar ise kitabı bütünleyici bir özellik taşımaktadır. 


Has Bahçede Hazan Vakti – XVIII. Yüzyıl: Son Klasik Dönem Türk Edebiyatı

Yazar(lar) : Osman HORATA
Yayın Yeri : Akçağ Yay., Ankara 2009, 294 s.; 2.bas., 2015; 3. bs. 2019.

Evlerden konaklara köşklerden saraylara kadar her türlü mekânın ayrılmaz bir parçası olan Türk bahçeleri karşılaştıkları kültürlerden esintiler taşımakla birlikte, kendine özqü bir estetik anlayışı aksettirirler. Yüksek düzeyde bir estetik zevki temsil eden divan şiiri de Türk edebiyatının has bahçesidir. Bu şiirin gelişimiyle has bahçenin gelişimi arasında bir koşutluk vardır.

Çalışmamızın konusunu teşkil eden 18. Yüzyıl, has bahçede bir üslubun izlerinin görülmeye başladığı, III. Ahmed (1703- 1730)’in tahta çıkış tarihinden,  klasik has bahçenin tarumar olduğu II. Mahmud (1808-1839) devrine kadarki sureci kapsar. Bu asır klasik edebiyat için, zeval dönemini yaşayan Osmanlı Devleti gibi hazan rüzgârlarının esmeye, yaprakların sararmaya başladığı bir dönemdir. II. Mahmud’la başlayan yeni dönemde ise, klasik edebiyatı besleyen kaynaklar kurumaya, onların yerini farklı “kaynak”lar almaya başlar. 1960’lara kadar devam eden bu süreç, eski şiir veya has bahçe için kış mevsimi, yani Klasik Sonrası Dönem’dir. Her mevsim gibi hazan mevsiminin de kendine özgü güzellikleri vardır. Galib, sanki has bahçede bu edebiyatın son şarkısını söyleyen bir kuğu gibidir. Elinizdeki eser, bu gizemli güzelliğin renklerini keşfetmeyi, bu renklerin kaynağını ve yeniliğin ışıltılarını bulmayı amaçlamaktadır. 


Cemâlî Hümâ vü Hümâyûn Analysis-Critical Text-Facsimile. Part I: Analysis-Facsimile; Part II Critical Text.

Yazar(lar) : Osman HORATA
Yayın Yeri : Cambridge. Mass: Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Part I Analysis-Facsimile. V+426 p.;Part II Critical Text, XXIII+325 pp.

Cemâlî’nin mesnevisi, ilk olarak Fars edebiyatında Hâcû-yı Kirmânî (ö.762/1360-1361) tarafından kaleme alınan Hümây u Hümâyûn’un Türkçeye kazandırılan ilk örneğidir. Cemâlî’den son­ra ise bu eser sadece Kara Fazlî (ö.971/1563) tarafından yazılmıştır. Fakat bu mesnevinin kütüphanelerde nüshasına rastlanmamaktadır. Çalışmamızda, Cemâlî’nin Hümâ vü Hümâyûn’u Hâcû’nun eseriyle karşılaştırılarak benzer ve özgün tarafları belirlenmeye çalışılmıştır. Karşılaştırma­da, hazırlamış olduğumuz tenkitli metinle Hâcû’nun mesnevisinin Kemal Aynî tarafından yayımlanan tenkitli basımı esas alın­mıştır.

Hümâ vü Hümâyûn’un tenkitli metni hazırlanırken, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Ty. 5680 ve Dil ve Tarih-Coğrafya Kütüphanesi, M. Ozak I, No. 1246’da kayıtlı nüshalar karşılaştırılmıştır. İstanbul Üniversitesindekine göre daha eski bir tarihte ve iyi bir müstensih tarafından yazıldı­ğı anlaşılan DTCF nüshası ne yazık ki oldukça eksiktir. Bunlardan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki nüshanın fotoğrafları, DTCF Kütüphanesindekinin ise bizzat aslı üzerinde çalışılmıştır. Çalışmamızın tamamlanmasından sonra, Hümâ vü Hümâyûn’un Medine Mektebetü Melik Abdülazîz Kütüphanesi, Arif Hikmet Kitapları, No: 265-811’de kayıtlı bir nüshasının daha olduğu tespit edilmiş ve dijital nüshası temin edilerek karşılaştırmaya dâhil edilmiştir.

İnceleme kısmında, Hümâ vü Hümâyûn mesnevisi hikâye yapısı, üslûp ve muhteva  bakımından tahlil edilmiştir. İnceleme kısmında, örnek olarak verilen beyitlerin yanında parantez içinde verilen numaralar hazırladığımız tenkitli metindeki yerlerini gös­termektedir. Tenkitli metnin verildiği ciltte, nüshalar hak­kında bilgi verilirken onların dil ve imlâ özellikleri üzerinde de durulmuştur. Ayrıca gerek inceleme gerekse  metin kısmının sonunda özel adlar  dizini verilmiştir. Çalışmanın sonunda, Hümâ vü Hümâyûn’da geçen arkaik Türkçe kelimeler ve deyimlerle ilgili bir sözlük konulmuştur. Ek olarak da,  hatalarının çokluğuna karşılık mesnevinin tek tam nüshası olan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Ty. 5680 ve eksik olmakla birlikte eldeki nüshalar içinde istinsah tarihi en eski olan  Medine Mektebetü Melik Abdülazîz Kütüphanesi, Arif Hikmet Kitapları, No: 265-811’deki yazmaların tıpkıbasımı verilmiştir.  


Has Bahçede Döne Döne Araştırma-İnceleme Yazıları

Yazar(lar) : Osman HORATA
Yayın Yeri : Ankara, Akçağ Yay., 519 s.

 

Altı asra yakın bir süre nesillerin ruhuna tanıklık eden klasik Türk edebiyatı, geleneksel ile modernin karşılıklı etkileşim, çatışma ve dönüşüm süreçlerinde birbirlerine tamamıyla zıt değerlendirmelerin konusu olur. Yeninin eskiyle çatışması, bilhassa toplumsal değişim dönemlerinde sıklıkla karşılaşılan tabii, sosyolojik bir olgudur. Tabii olmayan ise, tarihe ve geleneğe bakışta aklın ve bilimin yerini duyguların ve ön yargıların almasıdır. Kültürel değişimin yol açtığı sarsıntıların durulmaya başlaması, divan edebiyatıyla ilgili bu tür yaklaşımları da rağbetten düşürür. Tarihin üzerimizden atılması gereken bir yük olduğu düşüncesi, yerini tarihi yeniden keşfe, ön yargılar da aklın ve bilimin sesine bırakır.

Elinizdeki eser, Türk edebiyatının has bahçesi olarak kabul edilen divan edebiyatı üzerinde, bu süreçte kaleme aldığımız araştırma-inceleme yazılarını bir araya getirmektedir. Eserin adının belirlenmesinde, ilk defa bu kitapta yayımlanan “Has Bahçeden Divan Şiirine Bakmak” adlı çalışmamız ile “Necâtî Bey’den Bâkî’ye ‘Döne Döne’” başlıklı makalemiz esin kaynağı oldu. Bu ismin, Has Bahçede Hazan Vakti (2009) başlıklı kitabımızla tevafuku da Has Bahçede Döne Döne adını tercihte belirleyici oldu. Farklı tarihlerde kaleme alınan makaleler yeniden yayımlanırken, imla, cümle ve alt başlıklarla ilgili küçük düzeltmeler yapıldı. Muhtevaya ise müdahale edilmedi. Konuyla ilgili yeni bilgi ve çalışmalar dipnotlarda belirtildi.


Esrâr Dede Dîvân

Yazar(lar) : Osman HORATA
Yayın Yeri : KTB Yayınları, Kültür Eserleri Dizizi: 608, Ankara 2019, ISBN 978-975-17-4239-1. e-kitap: https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/64058,esrar-dede-divanipdf.pdf?0

Kitaplardaki Bölümler

No

Kitap Adı

01

HORATA, Osman (1999), “Romanya Yazılı Türk Edebiyatı”, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 12: Romanya ve Gagavuz Türk Edebiyatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., Türk Edebiyatı Dizisi, s.13-20; 94-167.

02

HORATA, Osman (2004), “Son Klâsik Dönem (1700-1800) - Nazım”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi , Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., s. 443-551.

03

HORATA, Osman (2006), “Klasik Estetikte Hazan Rüzgârları: Son Klâsik Dönem (Tarihî - Sosyo-Kültürel Bağlam, Şiir, Mesnevîler)”, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. , C. 2, s. 435-560.

04

HORATA, Osman (2006), “Türk Kültür Hayatında Mevlana ve Mevlevilik”, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. , C. 1, s. 91-97.

05

HORATA, Osman (2006), “Cem Şairleri”, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. , C. 2, s.91-97.

06

HORATA, Osman (2007), “Romanya Türkleri Edebiyatı”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., C. 9, s.87-101.

07

HORATA, Osman (2007), “Türk Edebiyatında Mevlana”, Mevlana, (Ed. O. Horata – A. Karaismailoğlu), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., s. 107-120.

08

HORATA, Osman (2009), “Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Medeniyetin Coşkun Seli’ Karşısında İmtihanı veya Atatürk ve Kültür”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü – Atatürk Dönemi (1920-1938),(Genel Editör: Prof. Dr. Osman HORATA), AKM Yay., Ankara 2010, C.1, s. 66-69.

09

HORATA, Osman (2010), “Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Kültürel Miras”, . Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü – Atatürk Dönemi (1920-1938),(Genel Editör: Prof. Dr. Osman HORATA), AKM Yay., Ankara 2010, C.1, s. 3-16.

10

HORATA, Osman (2012), “1. Ünite: XVIII. Yüzyılda Sosyo-Kültürel ve Edebî Hayat”, XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, (ed. Prof. Dr. Muhsin Macit – Prof. Dr. Osman HORATA),1. bs., Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay., s.2-27.

11

HORATA, Osman (2012), “6. Ünite: XVIII. Yüzyılda Klasik ve Hikemi Üslup”, XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, (ed. Prof. Dr. Muhsin Macit – Prof. Dr. Osman HORATA),1. bs., Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay., s.128-151.

12

HORATA, Osman (2013), “Nef’î’nin ‘Sözüm’ Redifli Kasidesinin İstiare Zemini”, Prof. Dr. Tulga Ocak’a Armağan, Ankara, s.60-71.

13

HORATA, Osman (2013), “Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarını İnşa Süreci ve Türk Akademisi”, Bengü Bitig. Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara: Türkbitig-Öncükitap,s.403-405.

14

HORATA, Osman (2019), “Şeyh Galib’i Anlamaya Çalışmak”, Umay Ana’dan Umay Hoca’ya Prof. Dr. Umay Günay Türkeş’e Armağan, (ed. İ. Çetin, B. Gül), Ankara: TKAE Yay., s.381-386 (ISBN 978-975-456-152-4)

15

HORATA, Osman (2021), “Mesnevilerde Bir Anlatım Özelliği: Mesel Kullanımı”, İskender Pala Armağanı, (ed. Nagihan Gür), İstanbul: Kapı Yay., s. 591-611.

Makaleler

No

Makale Adı

Pdf

01

HORATA, Osman (1985), “Eski Şiirin Rüzgârıyla ve Klâsik Şiir Geleneğimiz”, Milli Eğitim Dergisi, Yahya Kemal Özel Sayısı, s. 48-55.

02

HORATA, Osman (1987), “Nedîm-i Kadîm, Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi , Mehmet Akif Ersoy Özel Sayısı, c. 5, sayı: 1, s.120-152.

03

HORATA, Osman (1991), “XV.Yüzyıl Şairlerinden Cemalî’nin Hayatı ve Eserleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı: 1, 2, s. 51-82.

04

HORATA, Osman (1993), “Yunus Emre’nin Risaletü’n - Nushıyye Mesnevisi”, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof.Dr. Şükrü Elçin Armağanı, c. XXIX/L - 2 (1991), s. 172-203.

05

HORATA, Osman (1993), “Cemalî’nin Hümâ vü Hümâyun Mesnevisi”, Marmara Üniversitesi, Türklük Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Amil Çelebioğlu Armağanı, sayı: 7 (1991-92), s.281-306.

06

HORATA, Osman (1996), “Romanya’daki Türkoloji Çalışmaları”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 2, s.338-398.

07

HORATA, Osman (1997), “Esrar Dede’nin Şiirlerinde Tahkiye I”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 544, s. 423-433; “Esrar Dede’nin Şiirlerinde Tahkiye II”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı, 546, s. 593-599.

08

HORATA, Osman (1997), “Romanya Türkleri”, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı II, yıl:3,sayı: l6 (Mayıs-Haziran), s. 1859-1866.

09

HORATA, Osman (1997), “Esrar Dede, Hayatı ve Eserleri”, Hacettepe Üniversitesi’nin Emel Doğramacı’ya Armağanı, s.169-184.

10

HORATA, Osman (1998), “Romanya Türkleri Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Dördüncü Cilt: Edebiyat (Türkiye Dışı Türk Edebiyatları), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay, 3. Baskı, s.65-96.

11

HORATA, Osman (1998), “Sound and Meaning Unity and Gazels with Pun”, Dil Dergisi (Language Journal), sayı.71, s.47-55; Türkçesi: HORATA, Osman (1998), “Ses, Anlam Bütünlüğü ve Gazel-i Tecnisler”, Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, yıl:1 (1998), sayı:1, Gazimağusa – KKTC, s.65-76.

12

HORATA, Osman (1998), “Necati Bey’ den Bâkî’ye ‘Döne Döne’ ”, bilig,Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 7/Güz - 1998, s. 44-66.

13

HORATA, Osman (1999), “Mevlâna ve Divan Şairleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı’nın Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, s. 43-56.

14

HORATA, Osman (2000), “Hâcû-yı Kirmanî ve Cemalî’nin Hümâ vü Hümâyûn Mesnevîlerinin Karşılaştırılması, Journal of Turkish Studies, In Memoriam Agâh Sırrı Levend, Published at the Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, vol: 24/1:121-135.

15

HORATA, Osman (2000), “Esrar Dede’nin Lügat-i Talyan Tercümesi”, Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, HÜ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, sayı: 2000/1, s.73-80.

16

HORATA, Osman (2000), “Cem Şairleri: Bir Kader Birliğinin Anatomisi”, bilig,Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 15 /Güz - 2000, s. 91-110.

17

HORATA, Osman (2001), “Vâkıât-ı Sultan Cem’de Batı Kültürü Hakkında Bazı Egzotik Dikkatler”, Millî Folklor, Kış 52, s. 72-78.

18

HORATA, Osman (2002), “Zihniyet Çözülüşünden Edebî Çözülüşe: Lâle Devri’nden Tanzimat’a Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay., c.11, s. 573-592.

19

HORATA, Osman (2002), “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Manzum Kısımlar”, Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, HÜ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, sayı:2002/3, s. 34-44.

20

HORATA, Osman (2002), “The Turkish Literature from The Tulip Era to Tanzimat”, The Turks, Yeni Türkiye Publications, vol.3, pp.893-906.

21

HORATA, Osman (2002), “Esrar Dede’nin Terkib-bent Şeklinde Bir Devriyyesi”, Millî Folklor, Kış 56, s.95-99.

22

HORATA, Osman (2003), “Kuzey ve Batı Türklüğünün Kesişme Noktasında Küçük Bir Türk Topluluğu: Romanya Türkleri”, Balkan Türkleri, Ankara: Asam Yay., s. 151-167.

23

HORATA, Osman (2003), “Lâle Devri’nde Bir Safevî Elçisi: Murtaza Kulu Han (Namî) ve Ona Yazılan Nazireler”, Journal of Turkish Studies, In Memoriam Günay Kut, Published at the Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, vol: 27/II: 253-259.

24

HORATA, Osman (2004), “Osmanlı Toplum Yapısının Temel Dinamikleri”, II.Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu (12- 13 Ekim 2004,Kırşehir), GÜ, Ahîlik Kültürünü Araştırma Merkezi Yay., Kırşehir 2005: 527-539.

25

HORATA, Osman (2007), “Şeyh Galib’in Esrar Dede Mersiyesi veya Bir Şairin Serenadı”, Edebiyat ve Dil Yazıları, Mustafa İsen’e Armağan, Ankara, s. 283-290.

26

HORATA, Osman (2007), “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki Manzum Kısımlar”, Turcology in Turkey, Selected Papers, Studia Uralo -altaica, 47(Redigunt: Marianne Bakro-Nagy, Arpad Berta, Andras Rona-Tas), Szeged,pp. 277-290.

27

HORATA, Osman (2008). "Mevlanâ Celaleddin Rumi and Mawlawism in Turkish Cultural Life". Erdem: Mevlana Özel Sayısı, 50: 161-168.

28

HORATA, Osman (2012), “Nef’i’nin ‘Sözüm” Redifli Kasidesinin İstiare Zemini”, bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 61/Bahar, s.143-156.

29

HORATA, Osman (2013), “Türkiye Cumhuriyeti’nin Sınır Ötesi Yüksek Öğretim Tecrübesi: Türk Cumhuriyetleri Örneği”, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı I,53: 1120-1126.

30

HORATA, Osman (2014) “Kimlik Arayışı ve Alfabe Tartışmaları”, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Avrasya Araştırma Enstitüsü, e-rapor: http://eurasianri.org/main/wp-content/uploads/2014/12/ERI_WP-001-Turkish.pdf

31

HORATA, Osman (2017), “Türk Dünyası’nın Kültürel Ufukları: Tarihsel Bağlam İçinde Genel Bir Değerlendirme”, bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 82/Yaz, s.117-131.

32

HORATA, Osman (2021), “Klâsik Belagatte Söz Estetiğinin Temel İlkeleri”,Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XV: Osmanlı Edebî Metinlerinde Teoriden Pratiğe Belâgat, (hzl. H. Aynur, M. Çakır, H. Koncu, A.E. Özyıldırım), İstanbul: Klasik Yay., s. 42-65.

Bildiriler

No

Bildiriler

Pdf

01

HORATA, Osman (1992), “Klâsik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan İmlâ İle İlgili Bazı Problemler”, I.Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu, İLESAM, 17-18 Ocak 1992, ANKARA

02

HORATA, Osman (1995), “Mehmet Niyazi’nin Düşündürdükleri”, Tatar Türklerinin Adet ve Gelenekleri Sempozyumu, 9.12.1995-CONSTANTA/ROMANIA ; Karadeniz, Aylık Gazete (Constanta), yıl: 5, sayı:37(3), 1996, s. 6.

03

HORATA, Osman (1997), “Necatî Bey’den Bakî’ye ‘Döne Döne’”, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu III, 30.05.1997 - 01.06.1997, Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE

04

HORATA, Osman (1997), “Ses-Anlam Bütünlüğü ve Gazel-i Tecnîsler”, IX. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul Ünv., l5-l9 Eylül l997-İSTANBUL

05

HORATA, Osman (1999), “Cem Şairleri: Bir Kader Birliğinin Anatomisi”, Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslararası Sempozyumu, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 18-22 Kasım 1999, İSTANBUL

06

HORATA, Osman (2001), “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Manzum Kısımlar”, Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 8-9 Kasım 2001, Gazimağusa/ KKTC; Evliya Çelebi ve Seyahatname, (Yayına hazırlayan: Nuran Tezcan – Kadir Atlansoy), Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yay., 2002, s.155-168.

07

HORATA, Osman (2001), “Romanya Türklerinin Edebiyatı Üzerine Düşünceler”, Kıbatek, Öykü Sempozyumu, 26.11.2001, H.Ü. Edebiyat Fakültesi, ANKARA

08

HORATA, Osman (2004), “Balkan Türklerinde Türk Dili ve Eğitimi: Küreselleşme ve Avrupa Birliği Süreci Açısından Bir Değerlendirme”, Balkan Türk Gençlik Önderleri Ankara Buluşması Sempozyumu, 26-27 Mart 2004, ANKARA

09

HORATA, Osman (2004), “Osmanlı Toplum Yapısının Temel Dinamikleri: Mevlevîlik. Betaşîlik ve Ahîlik”, Gazi Üniversitesi, I. Ahîlik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir, 12-13 Ekim 2004.

10

HORATA, Osman (2007), “Üçüncü Bin Yılın Eşiğinde Dil ve Kültürel Değerler”, Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı II, (Bilkent Üniversitesi- TİKA, Manas Üniversitesi, Kırgızistan Dilbilim Enstitüsü), 25-30 Eylül 2007, Bişkek / Kırgızistan.

11

HORATA, Osman (2010), “Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus Kültürel İlişkilerinin Anatomisi” (АНАТОМИЯ РУССКО-ТУРЕЦКИХ КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ), Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri Çalıştayı, Atatürk Araştırma Merkezi-Petersburg Devlet Üniversitesi, 28-29 Eylül 2010/ PETERSBURG / RUSYA.

12

HORATA, Osman (2014) “Kimlik Arayışı ve Alfabe Tartışmaları”, Türk Yazı Günü Forumu, Türk Akademisi, 19-20 Mayıs 2014, Astana-KAZAKİSTAN. 

13

HORATA, Osman (2015), “Türk Edebiyatı Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, Türk Dili, Kültürü ve Tarihi Sempozyumu II”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 27-28 Nisan 2015, Ankara.

14

HORATA, Osman (2016), “Türk Dünyasının Kültürel Ufukları: Tarihsel Bağlam İçinde Genel Bir Değerlendirme / Cultural Horizons of the Turkic World: General Assessment in Historical Context”, Büyük Bozkır: I. Sosyal Bilimler Forumu / The Great Steppe: Ith Forum of Social Sciences, International Turkic Academy, 23-24 Mayıs 2016, Astana/KAZAKİSTAN.

15

HORATA, Osman (2016), “Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Dünyası’nın Kültürel Hayatı Üzerinde Genel Bir Değerlendirme”, Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,  30 Kasım 2016, Ankara.    

16

HORATA, Osman (2017), “Sovyet Devrimi’nin 100. Yılında Türk-Rus Kültürel İlişkilerine Genel Bir Bakış”, 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,  25-27 Ekim 2017, Ankara; 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, (Ed. Y. Koç, M. Cengiz), HÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., Ankara 2018, s.353-361. ISBNN: 978-975-491-465-8      

17

HORATA, Osman (2019), “Ulu Bozkır’dan Akdeniz’e: Türk Tarihini ‘Dip Dalgalar’ Açısından Okuma Denemesi” / “From Great Steppe to the Mediterranean Sea: A Reading Study on Turkish History in Terms of ‘Deep Waves’ ”, Papers Presented to the IVst Forum of Social Sciences  “The Great Steppe”,  International Turkic Academy, Nursultan 2019, vol.II, pp. 491-504. ISBN 978-601-7999-15-9 (ІІ) ISBN 978-601-7999-13-1 (жалпы)

18

HORATA, Osman (2019), “Klasik Belagatte Söz Estetiğinin Temel İlkeleri”,  Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XV: Osmanlı Edebî Metinlerinde Teoriden Pratiğe Belâgat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 26.04.2019.

19

HORATA, Osman (2021), “Klasik Türk Edebiyatının Yerlilikle İmtihanı”, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik Bilim Şöleni, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 24-25 Nisan 2021.

Konferanslar

No

Konferanslar

Pdf

01

HORATA, Osman (2003), “Tarihin Derinliğinden Geleceğin Ufkuna Türkçemiz”, Türk Dilinin Türk Dünyası ve Türkiye’de Dünü Bugünü ve Yarını, Milli Güvenlik Akademisi, 30 Haziran 2003, ANKARA

02

HORATA, Osman (2006), “Bir Kültür Dinamiği Olarak Nevruz”, Iğdır Valiliği, Nevruz Kutlamaları, 20.03.2006.

03

HORATA, Osman (2007), “19 Mayıslarda Gençliğimiz ve Geleceğimiz”, Panel: 19 Mayıs’tan Lozan’a, Samsun, İl Kültür Müdürlüğü-Atatürk Araştırma Merkezi, 18.05.2007 / SAMSUN

04

HORATA, Osman (2007), “Atatürk’ün Kültür Anlayışı Işığında Medeniyetler Çatışması Tezine Bir Bakış”, Atatürk’ün Evrensel Barış Anlayışı, Panel, 26.04.2007, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC.

05

HORATA, Osman (2007), “Küreselleşme Sürecinde Kültürel Etkileşim ve Türk Dili”, Türk Dünyası Dostluk ve İşbirliği Kurultayı, BAKÜ.

06

HORATA, Osman (2007), “Karamanoğlu Mehmet Bey’in Fermanından Atatürk’ün Büyük Nutuk’una”, Okunuşunun 80. Yılında Nutuk, (Atatürk Araştırma Merkezi – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi), 24.09.2007, Karaman.

07

HORATA, Osman (2009), “Türkiye Cumhuriyetinin Ortak Üniversite Tecrübesi: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi”, 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu, T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı – HÜ, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 11-13 Aralık 2009 / İSTANBUL.

08

HORATA, Osman (2011), “Bağımsızlığın İnşası veya Bir Kimlik Peşinde Yirmi Yıl”, Bağımsızlığın 20. Yılında Kazakistan, Panel, Gazi Üniversitesi, 28.02.2011, ANKARA.

09

HORATA, Osman (2011), “Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarını İnşa Süreci ve Türk Akademisi”, Türk Halkları Uygarlığı ve Bağımsız Kazakistan, Türk Akademisi,21.05.2011, Astana/KAZAKİSTAN; Ayhaber, 41(2011), s.16-19.

10

HORATA, Osman (2014), “Has Bahçeden Divan Şiirine Bakmak”, 15.12.2014, Bülent Ecevit Üniversitesi, ZONGULDAK.

11

HORATA, Osman (2015), "Kimlik Sorunu: Tarihî Tecrübe Açısından Bir Yaklaşım", Birlik Vakfı, 20.01.2015, ANKARA. 

12

HORATA, Osman (2021), “Bir İstikbal Abidesi: Mehmet Akif Ersoy”, 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy, Hacettepe Üniversitesi, Panel, 12.03.2021.

13

HORATA, Osman (2021), “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nı Anlamaya Çalışmak”, İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı Onuruna Sempozyum, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,  Seminer, 13.10.2021.

14

HORATA, Osman (2021), “Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushıyye’si Üzerine Bazı Tespitler”, Ankara Üniversitesinin 75. Yıl Dönümünde Dünya İnsanlığı İçin OrtakBir Değer: Yunus Emre ve Bir Medeniyet Dili Türkçe, Ankara Üniversitesi, DTCF, Panel, 14.10.2021.

Tanıtma Yazıları

No

Tanıtma Yazıları

PDF

01

HORATA, Osman (1992), “Bir Kitap veya Bir Tezadın Tashihine Dair”, Sosyal Bilimlerde Araştırma, yıl: 1, sayı:4, s. 23-25.

02

HORATA, Osman (1996), “Renkler”, Bilge (Tanıtım, Tahlil, Eleştiri), Nevruz 1996 (Bahar) 8, s. 105-108.

03

HORATA, Osman (1996), “Mustafa İsen, Ötelerden Bir Ses”, Bilge (Tanıtım, Tahlil, Eleştiri), sayı:18 (Güz), s.47-55.

04

HORATA, Osman (1999), “Türkoloji Dünyasına Açılan Yeni Bir Pencere: Doğu Akdeniz”, Bilge (Tanıtım, Tahlil, Eleştiri), sayı:21 (Yaz), s. 152-153.

05

HORATA, Osman (1999), “Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi “, Bilge (Tanıtım, Tahlil, Eleştiri), sayı: sayı:21 (Yaz), s. 49.

06

HORATA, Osman (2003), “Türk Dünyasının Kültürel Ufukları: Türk Dünyası Ortak Edebiyatı”, bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:25 / Bahar, s. 207-211.

Maddeler

No

Maddeler

Pdf

01

HORATA, Osman (2000), “Abdula, Gülten (1946- )”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.1, s. 40-41.

02

HORATA, Osman (2000), “Acıamet, Cemal (1943- )”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.1, s. 114-115.

03

HORATA, Osman (2001), “Cem (Şehzade) (1459-1495)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 420-422.

04

HORATA, Osman (2001), “Cemâl (ö. 1845/46)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 425.

05

HORATA, Osman (2001), “Cemâl Nâ-bedîd)”,Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s.427. 

06

HORATA, Osman (2001), “Cemalî (1410/12-1510/12?)”,Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 429-432.

07

HORATA, Osman (2001), “Cemalî (ö.1550)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 432.

08

HORATA, Osman (2001), “Cemalî (ö.1583)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay.,c.2, s. 433.

09

HORATA, Osman (2001), “Cemalî (16.yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 433.

10

HORATA, Osman (2001), “Cemalî (ö.1674-75)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 433.

11

HORATA, Osman (2001), “Cemalî (ö.1750)”,Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 433-434.

12

HORATA, Osman (2001), “Akd ü hâl”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.1, s. 88.  

13

HORATA, Osman (2001), “Aks-i müfred”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.1, s. 98.

14

HORATA, Osman (2001), “Cem (Şehzade) (1459-1495)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.2, s. 420-422.

15

HORATA, Osman (2003), “Dürrî”,Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.3, s. 225-226.

16

HORATA, Osman (2003), “Esrâr (ö.1797)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.3, s. 440-442.

17

HORATA, Osman (2003), “Emin, Atilla (1933-1946)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.3, s. 321.

18

HORATA, Osman (2003), “Emin, Emel (1938- )”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.3, s.321-322.

19

HORATA, Osman (2004), “İzzet (?- 05.10.1809)”,Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 255.

20

HORATA, Osman (2004), “Hâtem (?- 1754)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.4, s. 418.

21

HORATA, Osman (2004), “Haydar (15.yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.4, s. 432-33.

22

HORATA, Osman (2004), “Kandî (15. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 320.

23

HORATA, Osman (2006), “La’lî (15/16.yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.6, s. 155.

24

HORATA, Osman (2006), “Münîf (? -1742-3)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.6, s. 469-470.

25

HORATA, Osman (2006), “Nazîm Yahya (1649/50 – 1727)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.6, s. 556-557.

26

HORATA, Osman (2006), “Nedîm (?-1670)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.6, s. 574-575.

27

HORATA, Osman (2006), “Sa’dâbâd”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 187-188.

28

HORATA, Osman (2006), “Sad”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 186-187.

29

HORATA, Osman (2006), “Sâhib”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 194.

30

HORATA, Osman (2006), “Sâhilnâme”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 194-195.

31

HORATA, Osman (2006), “Sahhâf”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 194.

32

HORATA, Osman (2006), “Sâkî”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 198.

33

HORATA, Osman (2006), “Sâkînâme”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 199-200.

34

HORATA, Osman (2006), “Salamân u Absâl”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara: AKM Yay., c.5, s. 200-201.

35

HORATA, (Osman) (2006), “Nedîm-i Kadîm”, İslâm Ansiklopedisi,İstanbul: TDV Yay. C.32, s.513-514.

36

HORATA, Osman (2007), “Sehâyî (15 .yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.7, s. 541-542.

37

HORATA, Osman (2007), “Sa’dî” (15. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.7, s. 411- 412.

38

HORATA, Osman (2007), “Şahidî” (ö. 1505)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.8, s. 13.

39

HORATA, Osman (2007), “Vahîd Mahtûmî (?- 1732-1733)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.8, s. 486 -487.

40

HORATA, Osman (2007), “Türâbî (15. yy.)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.8, s. 370.

41

HORATA, Osman (2007), “Tâ’ib (1660 ?- 25.5.1724)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.8, s. 158-160.

42

HORATA, Osman (2007), “Rahmî (?-1751)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.7, s. 276-277.

43

HORATA, Osman (2007), “Pertev (1746-1810/1)”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKM Yay., c.7, s. 238.

44

HORATA, Osman (2013), “Cemâlî, Bâyezîd”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

45

HORATA, Osman (2013), “Nedîm-i Kadîm, Mehmed”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

46

HORATA, Osman (2013), “Esrâr Dede, Mehmed”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,

47

HORATA, Osman (2016), “Cem Sadisi [Sa’dî-i Cem]”, The Encyclopaedia of Islam, Third Edition,  Leiden: E.J. Brill, pp. 53-54. Erişim adresi:

http://referenceworks.brillonline.com/search?s.q=Cem+Sadisi&s.f.s2_parent=s.f.book. encyclopaedia-of-islam-3&search-go=Search

48

HORATA, Osman (2020), “Didactic poetry: Ottoman and modern Turkish”, The Encyclopaedia of Islam, THREE, Edited by Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, and Everett Rowson, Leiden-Boston: E.J. Brill, pp. 14-16 Erişim adresi: https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/*-COM_27726.

49

HORATA, Osman (2015), “Haydar Çelebi” [a) Ottoman classic poetry”, The Encyclopaedia of Islam,  Third Edition,  vol., Leiden: E.J. Brill, pp. (baskıda)

50

HORATA, Osman (2015), “Haşmet” [a) Ottoman classic poetry”, The Encyclopaedia of Islam,  Third Edition,  vol., Leiden: E.J. Brill, pp. (baskıda)